هدفگذاری و برنامه ریزی اصولی

چگونه هدفگذاری کنیم و برنامه ریزی اصولی داشته باشیم